За нас

Курсеви

Книги

Обука на наставници

EN

 

САТСАНГ - СРЕДБА СО ВИСТИНАТА

РАЗГОВОРИ СО УЧИТЕЛОТ ПО ЈОГА ПАВЛОС К. ХАСАНАГАС  - КНИГА ВТОРА -

  

Сатсангот е една од најстарите форми на пренесување на знаењето во јогата.

Зборот сатсанг обично се преведува како дружење или средба со вистината,

поврзување со суштината или дружење со мудреци, при што просветлениот

учител е персонификација на духовното знаење, односно на вистината. Во
тој контекст, сатсангот би требало да се разбере како разговор, водство или

упатство од страна на духовен учител.

 

Книгата содржи избор на одговори на учителот Павлос К. Хасанагас на прашања на

практиканти на јога, кои во најголем дел се однесуваат на аспекти од

секојдневниот живот, како и на дилеми во однос на личната духовна практика.
Иако одговорите на учителот ги содржат јогискиот поглед за светот и неговото

лично гледање и доживување на нештата, книгата сепак не е наменета само за

практикантите на јога. Таа е за сите оние кои во себе го чувствуваат повикот
кон духовното. Одговорите на учителот може да им помогнат и на едните и на

другите. На првите да не се загубат во пространствата на духот, а на вторите да

не останат заробени во канџите на секојдневните проблеми, зашто за вистински

духовниот човек животот е неделив, животот е едно.

 

           Издадена: 2013 година                                                                                  

           фотографии од промоцијата >>>                                                                                               ВО ПРОДАЖБА ВО
                                                                                                                                         Кафе-книжарница ТРИ во ГТЦ
                                                                                                                                          и во центрите во Јога-сојузот

 

 

ЈОГА-ДУХОВНА ОДИСЕЈА

KНИГА ОД УЧИТЕЛОТ ПАВЛОС K. ХАСАНАГАС

  

Кога некој почнува да се занимава со јога, тој тргнува на една духовна

одисеја, на едно патување навнатре, во кое „Итака“ се неговото срце

и душа, а патот на нивното облагородување врви низ откривањето на

невидливото, на духовното.

  

Книгата е приказ на автентичниот начин на кој учителот Павлос К. Хасанагас

ја толкува и пренесува јогата веќе 40 години. На разбирлив јазик, низ едноставни

примери, тој ни говори за филозофската димензија на јогата, објаснува како

низ синтезата на разните видови јога отпочнува и се одвива духовниот развој,

но пред сè укажува на можноста за интеграција на ова комплексно знаење

во животот на секој човек.

  

Книгата не е наменета само за практиканти на јога, туку е за сите оние кои се

прашуваат и кои бараат, затоа што учителот му се обраќа на нашето срце многу

повеќе отколку на нашиот интелект, за да го разбуди повторно она интуитивното,

она повисокото во нас.

 

           Второ издание: 2013 година       Се надеваме дека таа ќе биде од оние книги после чие читање веќе нема да 

           Прво издание: 2009 година        бидеме истите, книга на која често ќе и се навраќаме за да се откриеме повеќе

           фотографии од промоцијата >>>   и да се разбереме подобро.

                                                               

                                                                                                                                                                ВО ПРОДАЖБА ВО

                                                                                                                                          Кафе-книжарница ТРИ во ГТЦ и

                                                                                                                                                 во центрите во Јога-сојузот

 

 

САТСАНГ - СРЕДБА СО ВИСТИНАТА

РАЗГОВОРИ СО УЧИТЕЛОТ ПО ЈОГА ПАВЛОС К. ХАСАНАГАС  - КНИГА ПРВА -

  

Сатсангот е една од најстарите форми на пренесување на знаењето во јогата.

Зборот сатсанг обично се преведува како дружење или средба со вистината,

поврзување со суштината или дружење со мудреци, при што просветлениот

учител е персонификација на духовното знаење, односно на вистината. Во
тој контекст, сатсангот би требало да се разбере како разговор, водство или

упатство од страна на духовен учител.

 

Книгата содржи избор на одговори на учителот Павлос К. Хасанагас на прашања на

практиканти на јога, кои во најголем дел се однесуваат на аспекти од

секојдневниот живот, како и на дилеми во однос на личната духовна практика.
Иако одговорите на учителот ги содржат јогискиот поглед за светот и неговото

лично гледање и доживување на нештата, книгата сепак не е наменета само за

практикантите на јога. Таа е за сите оние кои во себе го чувствуваат повикот
кон духовното. Одговорите на учителот може да им помогнат и на едните и на

другите. На првите да не се загубат во пространствата на духот, а на вторите да

не останат заробени во канџите на секојдневните проблеми, зашто за вистински

духовниот човек животот е неделив, животот е едно.

 

           Издадена: 2012 година                                                                                  

           фотографии од промоцијата >>>                                                                                               ВО ПРОДАЖБА ВО
                                                                                                              Кафе-книжарница ТРИ во ГТЦ, во Табернакул
                                                                                                                                         и во центрите во Јога-сојузот
 

 

ХАТА-ЈОГА ПРАДИПИKА

ОД СВАТМАРАМА СО KОМЕНТАРИ „ЏЈОТИШНА“ НА БРАМАНАНДА

  

Хата-јога прадипика е еден од најважните класични списи за хата-јогата,

дело што најмногу го цитираат оние што го проучуваат ова древно знаење.
Јогинот Сватмарама го напишал текстот најверојатно меѓу XIV и XVI век.

Првпат е преведен на англиски јазик во 1893 година и оттогаш е издаден

на многу јазици, а сега првпат и на македонски во издание на Јога-сојузот

на Македонија.


Хата-јога прадипика ги разоткрива суптилните димензии на хата-јогата

како систем за духовен развој, во кој преку телесна практика, контрола на праната

и будење на кундалинито, може да ја достигнеме највисоката духовна состојба.

Поради начинот на кој е напишан и поради суптилноста на материјата,

ова е текст наменет за искусни практиканти, кои низ него ќе се движат внимателно,

со стрпливост и без инсистирање сè да разберат одеднаш. Со помошта на својот

учител ќе се обидат да го протолкуваат и притоа да ги избегнат сите интелектуални

стапици. За нив ова дело ќе биде инспирација и можност за нови сознанија

и за подлабоко разбирање на нивната духовна практика.

           Издадена: 2011 година                             

           фотографии од промоцијата >>>                                                                                             ВО ПРОДАЖБА ВО

                                                                                                              Кафе-книжарница ТРИ во ГТЦ, во Табернакул

                                                                                                                                         и во центрите во Јога-сојузот

         

 

САДАНА - ЈОГИСKА ПРАKТИKА

KНИГА ОД УЧИТЕЛОТ ПАВЛОС K. ХАСАНАГАС

  

Ова е книга за теоријата на практиката, материја што многу ретко

се среќава во јогиската литература. Во неа за првпат се изложени елементи

од оригиналната методологија во пренесувањето на јогата на учителот

Павлос К. Хасанагас, која ни открива дека секој момент од практиката е

можност да се поместат ограничувањата, можност за надворешно и внатрешно

култивирање и постојано движење кон состојбата на повисока свесност.

 

Но ова не е книга само за хата-јогата. Таа всушност го отсликува нејзиното место

и улогата во системот на интегралната јога на учителот. Во неа тој ја објаснува

врската на хата-јогата со раџа-јогата, зборува за суптилните димензии и за

дејствата на техниките и ни ги открива улогата и важноста на телото и умот како

инструменти на патот на духовната еволуција.

 

Се надеваме дека на практикантите и на наставниците по јога таа ќе им помогне

да ја разберат подобро јогата и да го најдат полесно начинот како телесната

практика да ја трансформираат во духовна.

          

           Издадена: 2010 година                                                                                                              

          фотографии од промоцијата >>>                                                                                           ВО ПРОДАЖБА ВО

                                                                                                           Кафе-книжарница ТРИ во ГТЦ, во Табернакул

                                                                                                                                      и во центрите во Јога-сојузот

  

© 2002, Јога-сојуз на Македонија | yogafm@t-home.mk | www.yoga.org.mk |