ЈОГА СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

Спонзорирано од:
Фондација Институт Отворено Општество Македонија
 
 
   ПОЧЕТОЦИ

ПРВ КОНГРЕС НА ЛЕКАРИТЕ ОД ПРЕВЕНТИВНАТА МЕДИЦИНА

На конгресот беше презентирана темата:

"Јогата како комплементарен метод на секундарна превенција на кардио-васкуларните заболувања" (д-р М. Котлар, П. К. Хасанагас, И. Едровска, В. Тасески и К. Едровска-Исајловска). Во темата се сумирани шестгодишните искуства од успешната примена на јогата во интегралниот режим на рехабилитацијата на пациенти со прележан инфаркт на миокардот и други кардио-васкуларни заболувања во Кардиолошкиот завод во Охрид.

назад во архива...
галерија
 

(c) Copyright 2003 - Joga Sojuz na Makedonija, All Rights Reserved.