ЈОГА СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

Спонзорирано од:
Фондација Институт Отворено Општество Македонија
 
 
   ПОЧЕТОЦИ

18. СИМПОЗИУМ ЗА УСОВРШУВАЊЕ НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Темата на симпозиумот (4-5 ноември, 1999) беше: Коронарната артериска болест и кардиомиопатии, а се одржа во Центарот за воено- здравствени установи во Скопје.

За првпат на ваков симпозиум беше презентирана тема од областа на јогата "Примена на јогата како комплементарен метод на превенција, терапија и рехабилитација на коронарната болест" (П. К. Хасанагас, д-р Благоја Ѓорѓиески). Во студијата беа обработени најзначајните фактори на ризикот што придонесуваат за појава на коронарната болест и колку од тие фактори се коригирале кај практикантите со помошта на јогиските техники.


назад во архива...
галерија
 

(c) Copyright 2003 - Joga Sojuz na Makedonija, All Rights Reserved.