ЈОГА СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

 
 
 
  СОРАБОТНИЦИ


НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ И НАУЧНИ РАБОТНИЦИ СО КОИ СОРАБОТУВАЛ ЈОГА-СОЈУЗОТ НА МАКЕДОНИЈА

Научни институции


Научни работници

 • Проф. д-р Здравко Тројачанец - Институт за експериментална физиологија
 • Д-р М. Спировски - Институт за експериментална физиологија
 • Прим. Д-р Павица Богданов - Институт за градни болести и туберкулоза
 • Д-р Драган Ѓорѓиев - специјалист по хигиена
 • Д-р Јосиф Наумовски - специјалист, интернист
 • Д-р Марјан Котлар - кардиолог
 • Д-р Владо Хаџиев - кардиолог
 • Д-р Василие Томановски - спец. интернист
 • Д-р Лилјана Котлар
 • Д-р А. Деребанова
 • Дипл.псих. Емилија Стоименова
 • Д-р Милена Илиевска - Арсова
 • Прим. Д-р Тоде Клишески - кардиолог
 • Д-р Илија Прангоски - спец. интернист
 • Д-р. С. Јаначкова
 • Д-р М. Вуловиќ
 • Д-р А. Видоевска
 • Д-р Б. Илиевска
 • С. Ристановска - психолог во Кадиолошкиот завод во Охрид
 • Д-р С. Ѓорѓиеска
 • Д-р З. Ханџиски
 • Д-р Р. Наумоска
 • Д-р В. Стефановски
 
(c) Copyright 2003 - Joga-sojuz na Makedonija, All Rights Reserved.